info@garazpreauto.sk

Podľa zákona č. 50/1976 Zb

Pre uskutočnenie drobných stavieb podľa § 55 ods. 2 písm. a) stavebného zákona postačí ohlásenie obci, ktorá vykonáva právomoc stavebného úradu. Je preto v právomoci stavebného úradu po ohlásení drobnej stavby garáže písomne oznámiť stavebníkovi, že proti jej uskutočneniu nemá námietky a k oznámeniu pripojiť overený jednoduchý situačný výkres. Oznámenie musí zodpovedať § 57 ods. 5 stavebného zákona. Súčasne je výlučne v právomoci stavebného úradu určiť podľa § 57 ods. 1 stavebného zákona, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia, ktoré vydá v stavebnom konaní.

Podľa ust. § 76 ods. 1 stavebného zákona sa kolaudačné konanie vykonáva iba pri tých stavbách, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, preto sa ohlásené drobné stavby vrátane drobných stavieb garáží nekolaudujú.

Na kolaudáciu drobných stavieb, po ktorých ohlásení stavebný úrad určil, že podliehajú stavebnému povoleniu, sa vzťahuje ust. § 81c písm. a) stavebného zákona, podľa ktorého stavebný úrad môže upustiť od ich kolaudácie.

Ak stavba garáže nespĺňa podmienky vymedzené v ust. § 139b ods. 5 stavebného zákona pre drobné stavby, podlieha riadnemu povoľovaciemu postupu podľa stavebného zákona a ak spĺňa kritériá platné pre jednoduché stavby podlieha aj kolaudácií v zmysle úpravy ust. § 81c písm. b) stavebného zákona , podľa ktorej stavebný úrad nemôže upustiť od kolaudácie stavby garáže ako jednoduchej stavby.

Pokiaľ stavebník požiada o povolenie stavby rodinného domu alebo inej stavby, ktorej nedeliteľnou súčasťou je aj stavba garáže, stavebný úrad povolí stavbu ako funkčný celok, vrátane garáže a prípojok na verejné rozvodné siete.

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad garáže, kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení, b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Zhrnutie:

  • Pre garáže do 25 m2 postačuje ohlasovacia povinnosť. Na vašom úrade môžu od vás vyžadovať projektovú dokumentáciu, ktorú vám vieme poskytnúť.
  • Pre garáže nad 25 m2 je potrebné stavebné povolenie. Pre získanie stavebného povolenia vám vieme vypracovať stavebný projekt. Cena podľa rozsahu.

Máte záujem o bližšie informácie?
Máte záujem o obhliadku vzorovej garáže?
Máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku?